Privacyverklaring

100 kilo respecteert de privacy van zijn opdrachtgevers, leveranciers en partners. In het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel er van, alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is 100 kilo, gevestigd te Anton van Duinkerkenlaan 104, 3454 LR De Meern, KvK-nummer: 30184639.

De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door 100 kilo. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: bedrijfsnaam, voor- en achternaam contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), KvK-nummer, BTW-nummer en bankrekeningnummer.

Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens voor het onderhouden van onze relatie met onze opdrachtgevers, leveranciers en partners, alsook het verwerken van bestellingen en het zo goed mogelijk uitvoeren van de aan ons toevertrouwde opdrachten.

Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden digitaal verzameld, wat door ons veilig en vertrouwd wordt beheerd.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@100kilo.nl
2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een geldig kopie identiteitsbewijs en onder vermelding van het adres en e-mailadres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die 100 kilo heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Commerciële aanbiedingen
1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van 100 kilo. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een e-mail naar info@100kilo.nl
2. Uw gegevens worden niet gecommuniceerd naar partners van 100 kilo ten behoeve van commerciële doeleinden van derden.

Bewaartermijn gegevens
De door 100 kilo verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Contact
Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u zich richten tot Sybo de Geus via info@100kilo.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 juni 2018 tot nader order.